Type alias TransactionPayload_EntryFunctionPayload

TransactionPayload_EntryFunctionPayload: {
    type: string;
} & EntryFunctionPayload

Generated using TypeDoc