Type alias Transaction_BlockMetadataTransaction

Transaction_BlockMetadataTransaction: {
    type: string;
} & BlockMetadataTransaction

Generated using TypeDoc