Type alias TransactionPayload_ModuleBundlePayload

TransactionPayload_ModuleBundlePayload: {
    type: string;
} & ModuleBundlePayload

Generated using TypeDoc